فیلم ضبط شده توسط خبرنگار بهارستان سلام نشان می دهد م.ا یکی از مسئولین شهر بهارستان در پاسخ به این سوال که آیا از برق مدرسه برای ساخت و ساز در زمین استفاده می نمایید پاسخ می دهد: بله و هزینه اش را هم می پردازیم.

سوال بهارستان سلام از حراست آموزش و پروش ناحیه ۳ اصفهان و همچنین اداره برق بهارستان این است که آیا خرید برق از مدارس قانونی و شرعی است؟ آیا هزینه برق مراکز آموزشی با برق تجاری یا مسکونی یکسان است؟ آیا استفاده از برق مدارس برای مسئولین مجاز است؟!

در صورت عدم رسیدگی به این موضوع، بهارستان سلام مستندات موجود را رسانه ای خواهد نمود.