در آیین نکوداشت پنجم اسفندماه و روز مهندس،کارکنان شرکت عمران بهارستان بیستمین مدرسه ی احداث شده توسط این شرکت را به فرزندان بهارستان، مهندسین آینده تقدیم نمودند.