همایش تجلیل و تکریم از نخبگان، نام آوران و فرهیختگان شهر بهارستان با عنوان سفیران فرهنگ که حدود یک سال پیش وعده اجرای آن توسط کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر بهارستان داده شد، همچنان اجرایی نشده و به نظر می رسد از طرح های انتخاباتی بوده است.