به گزارش بهارستان سلام، مهدی فاتحی شهردار قبلی شهر بهارستان به علت خونریزی معده در بیمارستان طالقانی تهران بستری شده است.

از خداوند شفای عاجل برای ایشان مسالت می نماییم.