کسب مقام تیمی پومسه باشگاه آسمان توسط
زهرا حیدری
سحر طاهریان
زهرا رئیسی
و مدال برنز فرزانه هاشمی در پومسه انفرادی
را به ایشان و جامعه ی ورزشی شهر بهارستان تبریک عرض می نماییم.