اشرفی رفت…

اشرفی رفت…

احتمالا امروز یا فردا آخرین روزهای حضور حمید اشرفی در شهرداری بهارستان است و امیدواریم مسئول جدید روابط عمومی و معاونت فرهنگی فردی تحصیل کرده در رشته مرتبط، متخصص و متعهد بوده و نگاه حزبی نداشته باشد.