بازداشت گردانندگان شبکه سازمان یافته بهائیت در بهارستان

بازداشت گردانندگان شبکه سازمان یافته بهائیت در بهارستان

به گزارش بهارستان بهارستان سلام روز گذشته گردانندگان شبکه سازمان یافته بهائیت در شهر بهارستان که بصورت زیرزمینی ودر جهت ترویج افکار انحرافی و جذب جوانان فعال بودند توسط یکی از نهادهای امنیتی بازداشت شدند. تعداد قابل توجهی سی دی، کتاب و جزوه از این شبکه کشف شده است