بی تقوایی

بی تقوایی

“از شهید چمران سئوال کردند آقای دکتر تقوا بالاتر است یا تخصص؟ شهید چمران پاسخ داده بودند: تقوا بالاتر است! ولی اگر کسی تخصص کاری را نداشته باشد و منصبی را قبول کند قطعاً انسان “بی تقوایی” است!”