آیا خرید برق از مدارس جایز است؟

آیا خرید برق از مدارس جایز است؟

فیلم ضبط شده توسط خبرنگار بهارستان سلام نشان می دهد م.ا یکی از مسئولین شهر بهارستان در پاسخ به این سوال که آیا از برق مدرسه برای ساخت و ساز در زمین استفاده می نمایید پاسخ می دهد: بله و هزینه اش را هم می پردازیم. سوال بهارستان سلام از حراست آموزش و پروش ناحیه