مجسمه 420 میلیون تومانی بی بی مریم

مجسمه 420 میلیون تومانی بی بی مریم

شنیده شده قرار است مجسمه بی بی مریم خان بختیاری با هزینه ای بالغ بر ۴۲۰ میلیون تومان ساخته و در شهر بهارستان نصب گردد. نمونه کوچک این مجسمه ساخته و روی میز شهردار بهارستان قرار دارد که گفته می شود برای ساخت آن حدود ۱۲ میلیون تومان هزینه شده است.