بهارستان شادترین تابستانش را تجربه کرد

بهارستان شادترین تابستانش را تجربه کرد

امسال شهرداری بهارستان با اجرای بیش از 80 جشن و برنامه فرهنگی در کمتر از 80 روز (از ابتدای تیر تا اواسط شهریور 97) رکورد تازه ای از ابتدای تاسیس تا کنون به جای گذاشت، تا آنجا که به جرات می توان مدعی شد فقط در تابستان امسال بیشتر از مجموع چهارسال گذشته شاهد اجرای جشن و برنامه های فرهنگی و هنری توسط شهرداری در سطح شهر بوده ایم.