ژست ها سخن می گویند

ژست ها سخن می گویند

بالا: جهان پهلوان عباس جديدي عضو شورای شهر تهران در حال كشيدن كارت در موسسه خيريه پایین: محمد ابراهیمی عضو شورای شهر بهارستان کنار اتوبوس های جدید