پایانی برای یاران فاتحی ؟!!

پایانی برای یاران فاتحی ؟!!

پس از خداحافظی بهارستان با مهدی فاتحی گویا حال نوبت مدیرانی است که او با خود به شهرداری آورده بود. به گزارش بهارستان سلام، شهرداری بهارستان در روزهای گذشته و پس از انتصاب زالی به عنوان سرپرست شهرداری در حال تغییراتی اساسی است که در پی آن: با اعلام اتمام ماموریت آقای حسن غلامی، آقای